Dự thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ kế toán
24/06/2020 | 3123 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KẾ TOÁN

(Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHKT&QTKD ngày  tháng  năm     của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD)

 

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

1.1. Kiến thức

              Có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến thức về ngành kế toán nói chung và chuyên ngành Kế toán nói riêng để có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực kế toán được đào tạo. Đồng thời, có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ Tiến sĩ ngành Kế toán:

        - KT1: Vận dụng những kiến thức chuyên sâu về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

        - KT2: Phân tích các kiến thức về pháp luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán, đạo đức và tôn chỉ nghề nghiệp nhằm đáp ứng và thích nghi các yêu cầu của công việc kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế.

        - KT3: Lập kế hoạch, phân tích và tổng hợp thông tin tài chính để đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, hoạch định chính sách tài chính…

        - KT4: Vận dụng kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn kế toán và kiểm toán.

1.2. Kỹ năng

              - KN1: Phản biện và đánh giá cơ sở dữ liệu thông tin của đơn vị trong lĩnh vực kế toán một cách khoa học và tiên tiến.

              - KN2: Nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng những giải pháp mới trong lĩnh vực kế toán.

              - KN3: Truyền đạt, phổ biến tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học trong lĩnh vực kế toán kiểm toán chuyên sâu.

              - KN4: Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

              - KN5: Có khả năng quản lý, cải tiến, đánh giá để nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

              - NT1: Linh hoạt và sáng tạo trong việc quản trị tài chính, kế toán tại đơn vị.

              - NT2: Tự định hướng, thích ứng với môi trường nghề nghiệp kế toán thay đổi.

              - NT3: Nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên môn sâu về kế toán và kiểm toán.

              - NT4: Có năng lực hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

              - NT5: Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ cá qui định đặc thù nghề nghiệp. Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và nghề nghiệp kế toán.

 

 

Video